Curs d’estiu / Summer School

La nostra Escola d’Estiu o Summer School es guia per la filosofia de Gençana i la seua inscripció està oberta a tots els estudiants, de dins i de fora del centre. Els nostres professors titulars i Caps de Departament ofereixen propostes rellevants i vertaderament atractives per als estudiants.

Ampliar i desenvolupar nous interesos dels nostres alumnes o desenvolupar les seues habilitats lingüístiques en anglés. Eixe és l’objectiu del nostre professorat compromés i personal de recolzament que ha ampliat nous cursos i ha revisat els programes existents per tal d’ajudar a tots els estudiants a aconseguir els seus objectius, les seues motivacions.

Al Summer Course s’ofereixen gran varietat de cursos adaptats a totes les edats. Recentment s’han incorporat a l’oferta nous cursos com el d’impressió en 3D, escacs, relat curt, creació literària, reforçament de les destresses bàsiques o dissertació històrica. Una oferta completa i integrada en el programa educatiu que reforça i estimula el coneixement i les ganes d’aprendre al mateix temps que els estudiants es diverteixen.

cv_oferta_1

 

Nom: DESENVOLUPAMENT SENSORIAL
Adreçat a: 1 i 2 anys.
El curs d’estiu està focalitzat en aquest cicle a l’estimulació de l’expressió i comprensió oral, al desenvolupament d’habilitats motores fines i grosses, mantenint programes d’activitats de pràctica de la vida I desenvolupament sensorial amb materials Montessori.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: INTELLIGENCE IS BUILT BY USING IT / LA INTEL.LIGÈNCIA ES CONSTRUEIX UTILITZANT-LA
Adreçat a: 3 i 4 anys.
El llenguatge de comunicació empleat serà l’anglés amb el personal qualificat del centre. El curs d’estiu per a tres i quatre anys està orientat a desenvolupar habilitats sensorials (auditives, visuals i motores), a mantindre hàbits i rutines, a desenrotllar la socialització, a millorar habilitats necessàries per a l’adquisició de la lectoescriptura i el càlcul. Els alumnes participaran setmanalment en un projecte coordinat per la professora d’Art del centre.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 

IMG_3596c


Nom: WHY DO RHINOS HAVE WRINKLY SKIN? / PER QUÈ EL RINOCERONT TÉ LA PELL ARRUGADA?
Adreçat a: 5 anys, 1er i 2n de Primària.
Els alumnes de 5 anys, 1er i 2n de Primària participaran en activitats col.lectives de joc, plàstica i cinema. Realitzaran un periòdic narrant les experiències de la setmana. Durant el dia també faran activitats per tal de repassar allò treballat i aprés en lectura, escriptura i matemàtiques. El llenguatge de la comunicació utilitzat serà l’anglés al llarg de tot el dia.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: MAN GAVE NAMES TO ALL THE ANIMALS / L’HOME QUE POSÀ NOM A TOTS ELS ANIMALS
Adreçat a: 3er, 4rt i 5é de Primària.
Al llarg del curs d’estiu hem programat per als alumnes de 3er, 4rt i 5é de Primària activitats d’anglés, esportives, d’expressió corporal i dramàtiques; tallers de plàstica, sessions de cinema, tallers de teatre, tallers d’expressió escrita, càlcul i resolució de problemes. El llenguatge de comunicació emprat al programa serà l’anglés.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom:INTENSIVE ENGLISH OR INTENSIVE ENGLISH AND MATHS COURSES / CURSOS D’ANGLÉS INTENSIU O INGLÉS INTENSIU I MATEMÀTIQUES
Adreçat a: des de 6é de Primària fins 2n de Batxillerat.
Adreçat als alumnes de 6é de Primària, Educació Secundària i Batxillerat amb un promedi de quatre hores diàries de classe. Els horaris del curs compaginen classes d’anglés i tallers amb English through Art, Drama, Public Speaking, especialment dissenyats per tal de posar en pràctica i reforçar els coneixements de llengua anglesa. El nostre programa per al curs d’immersió lingüística en julilio, amb una mitjana de 4 hores diàries de classe, està adreçat a reforçar les destresses bàsiques de l’idioma, profunditzant en l’expressió oral i la comunicació mitjançant la dramatització i el teatre. En l’àmbit de l’expressió escrita, els estudiants el.laboraran una newsletter setmanal amb notícies que es generaran a les pròpies classes del centre.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: COURS INTENSIF DE FRANÇAIS ET ANGLAIS OU FRANÇAIS ET MATHÉMATIQUES/ CURSO INTENSIVO DE FRANCÉS E INGLÉS O FRANCÉS Y MATEMÁTICAS
Adreçat a: 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Al curs d’estiu es realitzarà un ample recorregut per totes les competències lingüístiques implicades al procés d’ensenyança-aprenentatge. Es reforçaran les destreses bàsiques de l’idioma, aprofundint en l’expressió oral, la comunicació i l’expressió escrita. A més, els alumnes posaran en pràctica allò aprés fins ara i reforçara els coneixements per als cursos vinents. També es treballaran els aspectes socioculturals de la llengua anglesa i francesa, per tal de desenvolupar en els alumnes una competència comunicativa intercultural, és a dir, saber què dir, a qui, quan i com dir-lo, el savoir-faire.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: PROFUNDITZACIÓ DE MATEMÀTIQUES, FÍSICA I QUÍMICA
Adreçat a: 6é de Primària, Secundària i Batxillerat.
Per als alumnes des de 6é de Primària fins 1er de Batxillerat s’han planificat cursos de matemàtiques, física i química per tal d’introduir els continguts del pròxim curs. En aquest curs de profundització intervenen professors titulars del centre i professors universitaris de les matèries a impartir.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: REFORÇ ANGLÉS O REFORÇ
Adreçat a: 6é de Primària, Secundària i Batxillerat.
Adreçat als alumnes de 6é de Primària, Secundària i Batxillerat que necessiten reforçar i recuperar les assignatures de llengües, matemàtiques, ciències naturals, física i química. També per als alumnes que necessiten exercitar les destresses bàsiques de la llengua anglesa i reforçar les àrees instrumentals de matemàtiques i llengües.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: IMPRESSIÓ EN 3D
Adreçat a: 6é de Primària, Secundària i Batxillerat
Adreçat als alumnes de 6é de Primària, Secundària  i Batxillerat , amb una durada total de 60 hores. La programació prevista combina la part teòrica, necessària per tal d’obtindre els coneixements tècnics i de software, amb una part pràctica en la qual els estudiants realitzaran un modelat bàsic i podran experimentar en primera persona la impressió d’un objecte senzill. Treballaran els conceptes bàsics, els requisits per tal de dissenyar i imprimir en 3D, el modelat i la preparació i reparació d’arxius.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: INTENSIVE ENGLISH AND ROBOTICS COURSE / CURS D’ANGLÉS INTENSIU I ROBÒTICA
Adreçat a: 5é i 6é de Primària, Secundària
Adreçat als alumnes de 3er cicle de Primària, i Secundària amb una mitjana de quatre hores de classe impartides en anglés. Així, els horaris del curs compaginen el taller de robòtica i el programa d’immersió lingüística. El taller de robòtica per al curs de juliol inicia l’alumne en el món de la construcció i programació de robots. També reforça alguns dels coneixements apresos en física i tecnologia. El curs d’estiu reforça les destresses bàsiques de l’idioma, aprofundint en l’expressió oral, la comunicació i l’expressió escrita. El curs finalitza amb l’el.laboració d’una memòria tècnica en anglés del treball realitzat.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: CURS D’INICIACIÓ AL JAZZ
Adreçat a: 3er, 4rt, 5é i 6é Primària, 1er, 2n i 3er Secundària
10 dies d’aprenentatge intensiu per tal d’apropar les tècniques i la creació del jazz als alumnes seleccionats des del àrea de Música. Les activitats abastaran diferents nivells per tal de respondre a les necessitats dels estudiants. Aquest curs de jazz es combina amb una sessió diària de matemàtiques, escacs o idiomes, i també s’ofereix la possibilitat de realitzar una hora d’estudi per dedicar a les tasques d’estiu.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: REFORÇAMENT DE LES DESTRESES BÀSIQUES
Adreçat a: 3er, 4rt, 5é,  6é de Primària i Secundària.
Aquest curs té com a objectiu general atendre les necessitats d’aquells alumnes els quals requereixen exercitar competències comunicatives i matemàtiques per tal de poder iniciar el següent curs escolar en un nivell òptim d’aquestes competències i que facilite la consecució dels objectius d’aprenentatge exigits al següent nivell educatiu.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: CURS D’ESCACS
Adreçat a: 5é, 6é de Primària i Secundària.
Els escacs són una llengua universal que es parla de la mateixa manera en tots els racons del món des de fa segles. A més, té fortes connexions amb les matemàtiques, la medicina, la música, la literatura i altres ciències. Estimula,  desenvolupa i disciplina la intel·ligència, la concentració, l’atenció i la voluntat, i serveix per aprendre i millorar la capacitat de càlcul, la visió espacial i la comprensió lectora. Al llarg del curs, impartit per un especialista en aquest joc, es treballaran les tres habilitats bàsiques per tal de millorar i entendre el joc d’escacs: visió, comprensió i recuperació.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: RELAT CURT
Adreçat a: 1er y 2n de Secundària.
Al taller de relat curt es realitzaran diferents propostes de treball que intentaran estimular l’exercici dels aspectes propis del procés de creació literària, tant tècnics com relacionats amb la imaginació, la intuició i la creativitat. El procés d’el·laboració del relat breu estarà seccionat en els elements bàsics que composen un relat, i mitjançant l’anàlisi i l’exercitació d’aquests elements s’arribarà a crear un text complet i original.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: COMENTARI CRÍTIC DE TEXTOS
Adreçat a: 4rt de Secundària, 1er i 2n de Batxillerat.
El comentari crític d’un text és una part fonamental de la matèria de Llengua Castellana i Literatura en Batxillerat i en les Proves d’Accés a la Universitat. Aquest comentari inclou la comprensió textual, el resum i el vocabulari. El taller està adreçat a l’alumnat de l’últim curs de Secundària i de Batxillerat per tal d’ajudar-los a desenvolupar de manera òptima la coherència, la cohesió, l’adequació, la correcta expressió i la bona argumentació dels textos. 
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: ESCRIPTURA CREATIVA
Adreçat a: 3er, 4rt de Secundària, 1er de Batxillerat.
L’escriptura, més enllà d’un ofici i una necessitat, és també una afició i un plaer. Però assolir aquesta destresa en el desenvolupament de l’expressió escrita està arrelat a la reflexió, l’estudi de tècniques i a l’anàlisi dels elements que la composen. Al llarg d’aquest taller, l’alumnat es familiaritzarà amb alguns recursos que li permetran expressar-se millor i prfeccionar la seua competència escrita sempre mitjançant propostes motivadores i fent que l’escriptura siga un procés amé i grat.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.

 


Nom: CURS DE DISSERTACIÓ HISTÒRICA
Adreçat a: 1er i 2n de Batxillerat.
El curs de dissertació històrica està especialment pensat per als alumnes de Batxillerat que no han cursat aquesta assignatura al primer curs, així com per als qui sí l’han cursada però volen reforçar conceptes i procediments treballats. Amb un total de 25 hores, el curs (preparat per la professora titular de la matèria al centre) els alumnes realitzarn un treball pràctic al voltant de l’ús del vocabulari històric i la dissertació històrica, de manera que estiguen preparats per al curs de 2n de Batxillerat en Història d’Espanya.
Faça clic ací per conéixer els continguts, horaris i tarifes del curs.